Добре дошли!

СТЕДИ ГРУП е изключителен вносител на говорители и тонколони, произведени от германската фирма VISATON, за България. Предлагаме Ви всичко необходимо - драйвери, готови филтри и електронни компоненти, аксесоари, а също и готови проекти за тонколони и домашно кино. 

СТЕДИ ГРУП е изключителен вносител на GOLMAR Sistemas de comunicacion S.A., в България - Домофони и видеодомофони (интерком системи), контрол на достъп, системи за сигурност и видеонаблюдение, болнични системи, портиерски пултове и др.
.

Актуално

Брошура iP G+ Технологична еволюция ОщеБрошура за технология "G2+" на Golmar - на български Още2020г. БРОШУРА на Golmar ОщеСЪОБЩЕНИЕ: Промяна в организацията на работа във връзка с COVID-19 ОщеПоследни разработки на Golmar в областта на IP технологиите и новите системи Gtwin Още2018г. БРОШУРА на Golmar ОщеОбщи условия

Настоящите общи условия регламентират отношенията между “СТЕДИ ГРУП” ООД и лицата, ползващи интернет страницата, собственост на дружеството, находяща се на www.steadygroup.com
Търговските марки са притежание на техните собственици и всяка неоторизирана тяхна употреба може да наруши авторски права, права върху търговски марки, или законови разпоредби.
 
Дефиниции

“Ние”, “Стеди груп”, "Дружеството”, "Фирмата" означава “СТЕДИ ГРУП” ООД, вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 130927078
“ЗЗП” – означава Закон за защита на потребителите.
“ЗЗЛД” – означава Закон за защита на личните данни.
"ЗПУ" - означава Закон за пощенските услуги.
“САЙТ” – означава уебсайта, находящ се на www.steadygroup.com
“ПОЛЗВАТЕЛ” –означава лице, ползващо функционалностите на сайта.
“ПОТРЕБИТЕЛ” – означава потребител по смисъла на ЗЗП.
“ЛИЧНИ ДАННИ” - означава лични данни по смисъла на ЗЗЛД.
"БАНКА” – означава търговска банка, или друга финансова институция
“ОБЩИ УСЛОВИЯ” - означава настоящите общи условия. С кликването върху който и да е линк, бутон, или приложение от сайта, с изключение на линковете, водещи към тези общи условия и към Политиката за поверителност на дружеството, ползвателят изрично и безусловно се съгласява с настоящите общи условия за ползването на сайта.

Регистрация

Такава не е необходима. Ползвателите на сайта могат да разглеждат сайта свободно, без да е необходима регистрация.
 
Стоки

Цялата информация, относно продуктите, показани в сайта - технически характеристики, гаранционни условия, начин на  употреба и т.н. - е предоставена от производителя, респективно вносителя на съответната стока, като Стеди груп не носи каквато и да е отговорност, при невярно, неправилно или неточно представена информация, вярна информация представена по заблуждаващ начин, при разминаване между представеното фактическо и действителното положение, както и при печатни грешки.
 
Цени
Всички представени в сайта цени са в български лева и се разбират франко обектите за продажба на Стеди груп ООД, като са валидни единствено и само към момента на публикуването им. Стеди груп си запазва правото без предупреждение да променя цените по всяко време.
Представените в сайта цени на стоки са без включен ДДС, като същият се начислява задължително. Всички други данъци и такси са включени.
 
Плащане
Ползвателят може да заплати цената на стоката по един от следните начини:
1. В брой - на място в офиса на Стеди груп;
2. С платежно нареждане ( банков превод );
3. С пощенски паричен превод - ако искате да изпратим по куриер необходимия Ви продукт. В този случай, моля поискайте от куриера разписката за платената сума, защото тя замества фискалния бон от касовия апарат и е доказателство за извършеното плащане. Когато е издадена фактура, приложете тази разписка към фактурата !
Независимо от избрания способ всички плащания се извършват само в български лева.
Ако ползвателят е предпочел плащане с банков превод, с приемането на настоящите Общи условия същият дава своето изрично и безусловно съгласие да заплати авансово на Стеди груп цялата продажна цена на желания продукт. В двудневен срок след постъпването на дължимата сума в сметката на дружеството, ползвателят ще получи платените продукти по удобен за него начин, уговорен предварително със Стеди груп ( в обект на дружеството, или по куриер ). Когато платения продукт се изпраща по куриер и е предварително платен с банков превод, ползвателят заплаща на куриера само стойността на куриерската услуга.
В случай на плащане чрез “пощенски паричен превод”, при доставката купувачът заплаща на куриера дължимата за стоката продажна цена, както и цената за куриерската услуга. С подписа си върху товарителницата/ талона за приемо - предаване, купувачът  удостоверява получаването на заявената стока. С това, той овластява куриера да преведе по сметката на Стеди груп сумата, представляваща продажната цена на доставената стока.
 
Договор
При желание да закупите продукт от Стеди груп, необходимо е да направите запитване. При потвърдена наличност и уговорени детайли, Вие влизате в бизнес взаимоотношения със СТЕДИ ГРУП ООД и обявявате съгласието си с тези Общи условия и Политиката за поверителност на Стеди груп.
СТЕДИ ГРУП ООД може да се свързва с Вас, за да установява достоверността на подадената от Вас информация. 
 
По аналогичен начин, но с авансово плащане, се доставят и стоки, които дружеството не поддържа на склад, а доставя само при индивидуална поръчка, или ако бройката, която желаете от определен артикул е по-голяма от тази, която се поддържа на склад по принцип.
 
Защита на личните данни
С приемането на настоящите общи условия ползвателят декларира, че се е запознал с политиката за поверителност на Стеди груп, приел е описаните в нея правила и е съгласен предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от Стеди груп и/или упълномощени от дружеството трети лица, включително, но не само: дружества извършващи куриерски услуги, банки, счетоводни услуги и др., за целите на изпълнението на договора за продажба, маркетингови и рекламни цели и анализи на Стеди груп, както и за всякакви други незабранени от законодателството цели. 
Ползвателят по всяко време може да получи информация дали предоставените от него лични данни се обработват и използват от Стеди груп, както и целите на обработката и  използването.
 
Преглед на стоката. Рекламации
Всичко, показано в сайта на СТЕДИ ГРУП е илюстрирано и достоверно описано.  Стоките, които се предлагат и подлежат на гаранция, свързана с използването им, се определят като показатели от производителя. Притежават СЕ сертификат за качество и безопасност.
Стоките са нови и имат срочна гаранция, упомената в гаранционна карта, придружаваща всяко изделие, като същата тече от момента на продажбата.
При всяка продажба извършваме изходящ контрол - визуален и с тестване ( ако това е възможно).
При получаването на стоката ( лично, или с куриер ) потребителят има право да пожелае и предварително да направи оглед и проверка по вид и количество. 
В случай, че бъде констатирана грешка ( погрешен артикул, явни недостатъци, липса на артикул и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи, той незабавно информира представителя на дружеството, или куриера, извършващ доставката. Ако не направи това, вещта се смята за одобрена, като потребителят губи правото по - късно да претендира за горното.

Рекламация на стока в гаранционен срок се приема след предварително съгласуване. Без съгласуване стоката няма да бъде приета и ще бъде върната обратно на купувача.
Рекламации на закупени стоки се извършват по правилата на ЗЗП и съобразно сроковете и условията на търговската им гаранция. 
Ако в гаранционния срок, забелязан от вас дефект не бъде потвърден от нашите експерти по телефона въз основа на получената информация, необходимо е да  върнете стоката обратно, за експертна оценка от комисия. Същата задължително се придружава от гаранционна карта и копие от документа за продажба. В случай, че изпратите стоката по куриер, транспортните разходи са за Ваша сметка.
В случай, че посоченият дефект не се потвърди,  или е в резултат на:
 • небрежно транспортиране;
 • неправилно съхранение;
 • монтажни грешки;
 • неправилна експлоатация;
 • използване не по предназначение;
 • намеса на неоторизирани и некомпетентни лица;
 • съвместяване с неподходящи компоненти от други марки;
 • използването на неоригинални части за замяна;
 • пренапрежение или токови удари;
 • въздействие с химически реагенти,
гаранцията не се признава и всички разходи ще бъдат за Ваша сметка.
При призната гаранция, изделието се ремонтира (ако е възможно) и се предоставя обратно на потребителя. Времето за ремонт е в зависимост от повредата и/или срока на доставка при необходимост от нови части или артикули, които не са в наличност към момента на рекламацията, като същият може да бъде в границите от 10 (десет) до 30 (тридесет) дни.
В случай, че изделието не може да бъде ремонтирано и повредата е производствена грешка, същото се заменя с ново.
Стока в извънгаранционен срок: Ремонтът (ако е възможен) се извършва съгласно стандартните условия и цени за след гаранционна поддръжка.
При необходимост от сервизиране на техника, монтирана на обект с участие на техник от фирмата, между Продавача и Купувача писмено се уговарят всички условия по извършването на нужните действия.
Адрес за жалби: гр. София, бул. "Васил Левски" 37, тел. 02/981 42 36
     
Други
Цялата информация представена на сайта включително, но не само - дизайн, цени, параметри и т.н. е валидна единствено и само към момента на представянето й, като Стеди груп си запазва правото по всяко време да я променя без предупреждение. Отговорност на потребителя е да проверява редовно условията за ползване на сайта, както и представената информация за цени, параметри и т.н, за да е своевременно информиран в случай, че в същите са настъпили някакви промени. При всички случаи промяната има действие занапред и не засяга закупуването на продукти, потвърдени от страна на Стеди груп.

В случаите, когато това е необходимо, ползвателите на сайта се задължават да предоставят коректно и пълно нужните данни. Стеди груп не носи отговорност за последствията, когато ползвателят е посочил неверни, непълни и/или неточни лични данни, включително когато е посочил непълен, неточен, или фиктивен адрес.

СТЕДИ ГРУП не носи отговорност за:
 • загуби, пропуснати ползи и други щети, които са Ви причинени от невъзможността, или неспособността Ви по някаква причина да се ползвате от предоставените Ви от нас стоки и услуги;
 • претенции от трети лица срещу Вас при, или по повод ползване на стоките и услугите, предоставени Ви от нас;
 • невъзможност да комуникирате с нас, поради нарушена работоспособност на техническото осигуряване на мобилните оператори и Интернет, с което се възпрепятстват телекомуникационните връзки в и/или извън страната;
В случай, че ползвателят е дал своето съгласие, Стеди груп има право да му изпраща информация за нови продукти, промоции, стоки в разпродажба и др.
Достъпът до ресурсите на сайта за некоректни ползватели ще бъде  блокиран. 
Стеди груп не носи отговорност за съдържанието и безопасността на сайтове, към които препращат линкове, публикувани на настоящия сайт. Кликването върху такива линкове и използването на сайтове, към които същите препращат, се извършва от ползвателите на настоящия сайт изцяло на собствен риск и отговорност.

За неуредените в настоящите общи условия въпроси, се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство. Всички спорове по тълкуването и  изпълнението на настоящите общи условия ще бъдат решавани със споразумение, а в случай, че не бъде постигнато такова и ако подсъдността не е посочена императивно, спорът ще бъде отнасян за разрешаване от компетентния съд в гр. София, съгласно правилата на родовата подсъдност по ГПК, а именно – Софийски районен съд или Софийски градски съд.

Уважаеми клиенти,
Ние правим всичко възможно да Ви бъдем полезни и да изпълняваме желанията Ви, свързани с нашата дейност по най-добрия начин и в най-кратък срок. Ако случайно попаднете в изключенията, молим за Вашето разбиране. Ние ще реагираме добросъвестно и абсолютно предвидимо, съобразно настоящите условия.

Екипът на Стеди груп

Общи условия      Политика за поверителност